Revoke’s Algemene Voorwaarden voor Organisaties

V0.7 Laatst bijgewerkt: 10 februari 2020

1       Over Revoke

De Revoke Service (de “Dienst”) wordt beheerd door Revoke Ltd. (de “Dienst”). (“Revoke”, “ons”, “wij”, of “onze”) “), een bedrijf geregistreerd bij de Jersey Financial Services Commission, Registratienummer 124314.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, of “Overeenkomst”) zijn van toepassing op bedrijven die zich abonneren op onze betaalde Diensten (namelijk Revoke Automated & Revoke Automated Plus). We hebben geen voorwaarden voor onze gratis diensten voor organisaties (namelijk Revoke Data Management Essential en Revoke Data Management Plus). We leggen dit verder uit in paragraaf 1.1.

1.1      Revoke Gratis Diensten

We hebben geen voorwaarden voor Revoke Data Management Essential en Revoke Data Management Plus. Wij bieden u toegang tot onze Service, inclusief de beveiligde Data Protection Officer-portaal, op een ‘as-is’ basis met als doel het vergemakkelijken van uw antwoord op verzoeken om toegang tot de gegevens van de betrokkenen. Wij verwachten dat u handelt in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in uw rechtsgebied (inclusief GDPR, CCPA en/of andere, indien van toepassing) met betrekking tot uw gebruik van de Dienst.

Onze beveiligde Data Protection Officer-portaal stelt u in staat om de gevraagde informatie op een gecodeerde, veilige manier over te dragen aan de betrokkene die wij vertegenwoordigen. Wij kunnen de gegevens die u via onze Service aan de betrokkene heeft doorgegeven niet inkijken of wijzigen.

Alle persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid. Als u ervoor kiest om Revoke Data Management Plus te gebruiken, hebben we enkele persoonlijke gegevens van u nodig, waaronder uw foto-identificatie, om u te identificeren en de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de consumenten te garanderen. U gaat akkoord met de behandeling van uw gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de Service, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens: help@revoke.com of 0208 158 8902

De rest van deze voorwaarden (paragraaf 1.2 tot en met 12) zijn niet van toepassing op onze gratis diensten.

1.2      Revoke Betaalde Diensten

Voordat u de Dienst als betaalde klant kunt gebruiken, moet u (“Klant” of “U”) deze Voorwaarden, die uw relatie met ons regelen, accepteren. Als U toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service namens uw bedrijf, moet u gemachtigd zijn om deze Overeenkomst te accepteren namens uw bedrijf, en alle verwijzingen naar U of Klant verwijzing naar uw bedrijf.

Door gebruik te maken van onze online software-as-a-service producten en andere diensten die door Revoke via een online formulier (“Bestelformulier”) worden geleverd, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan alle voorwaarden en kennisgevingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, met inbegrip van de overeenkomst inzake gegevensverwerking en het privacybeleid.  U stemt er verder mee in dat:

 • De Dienst is in licentie gegeven, en niet verkocht aan u, alleen voor gebruik onder deze Voorwaarden;
 • U de Dienst alleen zal gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 • Uw accountgegevens alleen correcte informatie zal bevatten;
 • U uw accountgegevens en contactgegevens actueel houdt;
 • U uw wachtwoord veilig en vertrouwelijk houdt;
 • Geen agentschap, partnerschap, joint venture, samenwerking, dienstverband of franchise-relatie met Revoke is bedoeld of gecreëerd door deze Overeenkomst;

 

Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kan en mag u de Dienst niet gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen goeddunken en eenzijdig te wijzigen door een aangepaste versie van deze voorwaarden uit te brengen. U kunt de laatste versie van deze Voorwaarden altijd bekijken in het hoofdmenu van de Dienst of op onze website. Alle gewijzigde Voorwaarden worden automatisch van kracht vanaf de datum van plaatsing, tenzij anders vermeld.

2       Beschrijving van de Dienst

De “Dienst” omvat:

 • Individuele identificatie van de consument
 • Beheer van de voorkeuren van de klant op het gebied van gegevensbescherming
 • Beheer van de communicatie tussen consumenten en organisaties
 • API’s voor organisaties om te integreren met de Dienst
 • Plugins voor organisatorische integratie met de Dienst

Revoke behoudt zich het recht voor om de Dienst of enige functie of functionaliteit van de Dienst te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Dienst blijven bij Revoke en behoren uitsluitend toe aan Revoke.

Aanvullend op de bovenstaande prestaties van de Dienst zijn de voorwaarden van de Overeenkomst voor gegevensverwerking tussen Revoke en de Klant van toepassing met betrekking tot persoonlijke gegevens die namens u worden verwerkt.

Alle persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.

De informatie die beschikbaar is op de Dienst is alleen bedoelt als algemene informatie en dient niet te worden opgevat als juridisch advies met betrekking tot uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Voor juridisch advies neemt u best contact op met een jurist of advocaat.

3       Beveiliging

Revoke heeft geen toegang tot de gevoelige persoonlijke informatie die door het bedrijf wordt verstrekt; de gegevens worden zodanig versleuteld dat alleen de klant zelf toegang heeft tot de gegevens.

Revoke maakt gebruik van geavanceerde versleutelingsniveaus van gegevens in rust en tijdens het transport, bij het bericht en de transportlaag, inclusief het gebruik van het volgende;

 • Elliptische Curve cryptografie met behulp van Ed25519 en Curve25519 sleutels
 • Verifieerde versleuteling met geassocieerde gegevens (AEAD)
 • Diffie-Hellman sleutel overeenkomst
 • Verzegelde Dozen
 • DNSSEC
 • HTTPS
 • IPSec
 • AES256 Encryptie
 • X509 Certificaten
 • BlakeB Hashing

Meer informatie vindt u in het Revoke Veiligheidsbeleid

4       Uw gebruik van de dienst

U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle activiteiten met betrekking tot uw gebruik van de Dienst.

Revoke behoudt de volledige eigendom van de Dienst, inclusief alle intellectuele eigendom daarin. Geen enkel belang of eigendom in de Dienst wordt overgedragen aan de Klant. U mag zich geen toegang eigenen tot informatie (al dan niet in eigendom) van de Dienst, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, of anders dan zoals beschreven in deze Overeenkomst.

Door deze Voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat u de broncode van de Service niet zult wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, er afgeleide werken van zult maken, decompileren, reverse-engineeren of proberen te extraheren, tenzij dit in overeenstemming is met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. U zult de Service op geen enkele wijze onbevoegd exploiteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het overtreden of belasten van de netwerkcapaciteit.

U gaat ermee akkoord dat de software van tijd tot tijd updates en/of andere extra functies kan downloaden en installeren om de Dienst te verbeteren.

5       Vertrouwelijkheid

U gaat ermee akkoord om alle confidentiële of bedrijfseigen informatie van Revoke vertrouwelijk te behandelen, met inbegrip van technische en zakelijke informatie (“Vertrouwelijke informatie”), en dergelijke informatie alleen te gebruiken voor het uitvoeren van de voorwaarden van deze overeenkomst.

U dient ervoor te zorgen dat er geen Vertrouwelijke Informatie wordt vrijgegeven aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

U stemt er verder mee in alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en om te voorkomen dat de Vertrouwelijke Informatie publiek wordt gemaakt of deze in de handen van derden valt.

U zult geen vertrouwelijke informatie gebruiken, en zult geen enkele derde partij toestaan deze te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Revoke.

6       Garanties en Verklaringen

Voor zover wettelijk is toegestaan, wordt de Service geleverd op een “zoals het is”, “zoals beschikbaar” en “met alle fouten” basis, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties, verklaringen of goedkeuringen met betrekking tot (i) de Dienst; (ii) de inhoud van of in relatie tot de Dienst, onze gebruikers of derden; en (iii) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie via de Dienst.

Wij garanderen niet dat onze Dienst altijd veilig, beschermd en/of foutloos zal zijn, of dat onze Dienst altijd zonder onderbreking of vertraging zal functioneren.

Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet instaan voor de juistheid of nauwkeurigheid van de informatie die door individuele betrokkenen wordt verstrekt met betrekking tot de uitoefening van hun rechten op gegevensbescherming.

7       Beperking van aansprakelijkheid

Behalve indien anders wettelijk bepaalt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, directe, indirecte, economische of incidentele schade die al dan niet verband houdt met:

 • De Dienst;
 • De inhoud, informatie en/of gegevens die door ons, gebruikers of derden worden verstrekt;
 • Uw gebruik van (of het niet correct gebruiken van) de Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet verstrekken van correcte accountinformatie of het niet veilig en vertrouwelijk bewaren van uw wachtwoord en/of andere accountgegevens;
 • Verlies, schade of letsel (direct of indirect) door u of iemand anders, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van eigendom, winstderving, verlies van commerciële waarde, verlies van zakelijke reputatie, het missen van kansen, verlies van gegevens, persoonlijk letsel en/of overlijden;
 • Enige relatie tussen u en een derde partij, ook met individuele betrokkenen;
 • Enige actie die wordt ondernomen in verband met een onderzoek door ons of rechtshandhavingsinstanties met betrekking tot het gebruik van de Dienst door u of een andere partij;
 • Enige actie die wordt ondernomen in verband met het auteursrecht of intellectuele eigendom;
 • Enige verstoring, vertraging, fout of nalatigheid in de werking of beëindiging van de Dienst, met inbegrip van elke technologische storing; en/of
 • Eventuele schade aan het mobiele apparaat en/of andere apparatuur of technologie, van u of van een derde partij

8       Schadeloosstelling en schikking

Door in te stemmen met deze Overeenkomst, gaat u ermee akkoord ons schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze beherende leden, aandeelhouders, werknemers, gerelateerde bedrijven, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en leveranciers, van en tegen alle klachten, kosten, lasten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief juridische kosten en honoraria) die voortvloeien uit (i) uw acties, uw gebruik (of misbruik) van de Dienst, uw inbreuk op de Overeenkomst, en/of uw schending van toepasselijke wetgeving; (ii) elke beweerde inbreuk door de Klant, een gebruiker of een derde partij met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten; (iii) elke toegang tot of gebruik van de Dienst door een individuele betrokkene of een derde partij die deze Overeenkomst schendt; of (iv) elke vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming als gevolg van onze verwerking van gegevens in overeenstemming met uw instructies of de instructies van een individuele betrokkene.

In het geval dat zowel u als Revoke betrokken zijn bij juridische procedures die voortvloeien uit de in de vorige paragraaf genoemde omstandigheden, behouden wij ons het recht voor om onze juridische verdediging naar eigen goeddunken af te handelen en om uw medewerking te vragen op elk moment tijdens de uitvoering van onze verdedigingsstrategie. In ieder geval zult u geen enkele vordering vereffenen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

9       Termijn en beëindiging van de overeenkomst

9.1       Beëindiging van de overeenkomst wegens Oorzakelijk verband.

Elke partij kan deze Overeenkomst (met inbegrip van alle gerelateerde Bestelformulieren) beëindigen indien (a) de andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op deze Overeenkomst (met inbegrip van het niet betalen van vergoedingen) en er niet in slaagt om dit binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving recht te zetten; (b) een partij de activiteiten staakt zonder opvolger; of (c) een partij bescherming zoekt onder een faillissement, curatele, trustakte, crediteurenakkoord of vergelijkbare procedure, of indien een dergelijke procedure tegen die partij wordt ingesteld (en niet binnen zestig (60) dagen daarna wordt afgewezen).

Revoke kan deze overeenkomst (met inbegrip van alle bijbehorende orderformulieren) verder beëindigen om enige andere reden binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving.

9.2       Gevolgen van het beëindigen van de overeenkomst.

Na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant onmiddellijk alle gebruik van en toegang tot alle Diensten (met inbegrip van alle gerelateerde Revoke Technology) staken en alle kopieën van de Documentatie, wachtwoorden of toegangscodes van Revoke en alle andere vertrouwelijke informatie van Revoke die de Klant in zijn bezit heeft verwijderen (of, op verzoek van Revoke, terugbezorgen). Op voorwaarde dat deze Overeenkomst niet is beëindigd wegens schending van de Overeenkomst door de Klant, mag de Klant alle rapporten die vóór de beëindiging van de Dienst zijn geëxporteerd, bewaren voor intern gebruik. De Klant erkent dat hij na beëindiging van de Overeenkomst geen toegang meer heeft tot de Klantgegevens die in de Dienst worden ingevoerd, en dat Revoke dergelijke gegevens, die door Revoke zijn opgeslagen, op elk moment kan verwijderen. Behalve wanneer een exclusief rechtsmiddel is gespecificeerd, zal de uitoefening door een van beide partijen van een rechtsmiddel onder deze Overeenkomst, met inbegrip van beëindiging, geen afbreuk doen aan andere rechtsmiddelen die deze partij op grond van deze Overeenkomst heeft, bij wet of anderszins.

Deze Overeenkomst blijft van kracht, zelfs nadat uw gebruik van of toegang tot de Dienst is beëindigd, of wanneer u uw account verwijdert.

10   Geschillenbeslechting

Alle vorderingen en geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van de Dienst zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Alle claims onder deze Overeenkomst moeten op individuele basis worden ingediend; collectieve klachten zijn niet toegestaan.

11   Overige

Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank onwettig, nietig of anderzijds on-afdwingbaar wordt bevonden, komen de partijen overeen dat een dergelijke bepaling als afzonderlijk van deze Voorwaarden wordt beschouwd en dat deze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantast.

U zult deze Overeenkomst niet overdragen, noch rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen, hetzij vrijwillig, hetzij van rechtswege, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Revoke. Elke voorgenomen overdracht of delegatie door u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Revoke wordt als nietig beschouwd.

Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen in het geval van een fusie, overname, overdracht, verkoop van de gehele of een deel van de Dienst, andere activa, of van rechtswege.

Deze Overeenkomst, eventuele aanpassingen en alle andere documenten die in deze Voorwaarden worden genoemd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Revoke, en vervangen alle andere eerdere overeenkomsten tussen u en Revoke.

Het nalaten van Revoke om de strikte uitvoering van een bepaling van deze Overeenkomst of de strikte naleving ervan af te dwingen, kan op geen enkele wijze worden opgevat als een verklaring van afstand van een bepaling of een van onze rechten.

12   Contacteer ons

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Overeenkomst, of enig ander aspect van de Dienst, neem dan gerust contact met ons op via de volgende contactgegevens:

help@revoke.com of 0208 158 8902

 

App icon - download from the App Store and Google Play

Download Revoke Vandaag

Bescherm jezelf met Revoke en krijg terug controle over uw persoonlijke gegevens.

Download on the App Store - icon Get it on Google Play - icon
Cyber Essentials certified logo

Cyber Essentials gecertificeerd

We nemen beveiliging ernstig en daarom zijn we gekeurd en gecertifieerd om cyberbeveiliging effectief aan te pakken en het risico van internetbedreigingen te beperken.