V0.4 Laatst bijgewerkt: 21 januari 2019

1 Over Revoke

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden” of “Overeenkomst”) regelen uw relatie met de Revoke Dienst (de “Dienst”) die door Revoke Ltd. wordt beheerd. (“Revoke”, “ons”, “wij”, “we” of “onze”). Revoke is een handelsnaam van Revoke Ltd. (“Revoke”), een bedrijf geregistreerd bij de Jersey Financial Services Commission, Registratienummer 124314. Voordat u de Dienst gebruikt moet u (“Klant” of “U”) deze Voorwaarden accepteren. Als u toegang hebt tot of gebruik maakt van de Dienst namens uw bedrijf, moet u de bevoegdheid hebben om deze Overeenkomst namens uw bedrijf te accepteren. Alle verwijzingen in deze overeenkomst naar U of naar de Klant verwijzen naar uw bedrijf. Door het gebruik of de aankoop van abonnementen van software die als een dienst wordt aangeboden (onlinesoftware-as-a-service), of producten en andere diensten die door Revoke worden geleverd via een online formulier (“Bestelformulier”) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan alle bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen die in deze Overeenkomst zijn opgenomen of waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, met inbegrip van de Overeenkomst voor gegevensverwerking en het Privacy beleid. U gaat er tevens mee akkoord dat:

 • De Dienst is in licentie gegeven, en niet verkocht aan u, alleen voor gebruik onder deze Voorwaarden;
 • U de Dienst alleen zal gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 • Uw accountgegevens alleen correcte informatie zal bevatten;
 • U uw accountgegevens en contactgegevens actueel houdt;
 • U uw wachtwoord veilig en vertrouwelijk houdt;
 • Geen agentschap, partnerschap, joint venture, samenwerking, dienstverband of franchise-relatie met Revoke is bedoeld of gecreëerd door deze Overeenkomst;

Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kan en mag u de Dienst niet gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen goeddunken en eenzijdig te wijzigen door een aangepaste versie van deze voorwaarden uit te brengen. U kunt de laatste versie van deze Voorwaarden altijd bekijken in het hoofdmenu van de Dienst of op onze website. Alle gewijzigde Voorwaarden worden automatisch van kracht vanaf de datum van plaatsing, tenzij anders vermeld.

2 Beschrijving van de Dienst

De “Dienst” omvat:

 • Individuele identificatie van de consument
 • Beheer van de voorkeuren van de klant op het gebied van gegevensbescherming
 • Beheer van de communicatie tussen consumenten en organisaties
 • API’s voor organisaties om te integreren met de Dienst
 • Plugins voor organisatorische integratie met de Dienst

Revoke behoudt zich het recht voor om de Dienst of enige functie of functionaliteit van de Dienst te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Dienst blijven bij Revoke en behoren uitsluitend toe aan Revoke. Aanvullend op de bovenstaande prestaties van de Dienst zijn de voorwaarden van de Overeenkomst voor gegevensverwerking tussen Revoke en de Klant van toepassing met betrekking tot persoonlijke gegevens die namens u worden verwerkt. Alle persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid. De informatie die beschikbaar is op de Dienst is alleen bedoelt als algemene informatie en dient niet te worden opgevat als juridisch advies met betrekking tot uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Voor juridisch advies neemt u best contact op met een jurist of advocaat.

3 Abonnementen, vergoedingen en betalingen

3.1 Abonnementen en verlenging van een abonnement

De Dienst wordt gefactureerd op basis van een abonnement (“Abonnement”). U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis (“Factureringscyclus”). Factureringscycli worden op regelmatige basis vastgesteld, meestal jaarlijks. Aan het einde van elke Factureringscyclus wordt uw Abonnement automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden, tenzij u het annuleert of Revoke het annuleert. U kunt de verlenging van uw abonnement annuleren via het online portaal. De ingangsdatum van deze overeenkomst is de ingangsdatum van het eerste bestelformulier waarin naar deze overeenkomst wordt verwezen.

3.2 Betalingen

Alle vergoedingen zijn zoals uiteengezet in het toepasselijke bestelformulier en worden door U betaald binnen dertig (30) dagen na facturatie, tenzij (a) U betaalt via een Betaalkaart (zoals hieronder gedefinieerd) of (b) anders wordt vermeld in het toepasselijke bestelformulier. Vergoedingen worden niet terugbetaald. De tarieven in het bestelformulier zijn geldig voor de eerste periode van twaalf (12) maanden van elke abonnementsperiode. U bent verantwoordelijk voor het betalen van de BTW. De bedragen weergegeven op het bestelformulier zijn exclusief BTW. Indien U wettelijk verplicht bent om BTW op Uw betaling in te houden, worden de door U verschuldigde vergoedingen zo nodig verhoogd, zodat Revoke (vrij van enige verplichting tot betaling van Belastingen) een bedrag ontvangt en behoudt dat gelijk is aan het bedrag dat Revoke zou hebben ontvangen indien dergelijke inhoudingen niet waren gedaan. Elke laattijdige betaling is onderworpen aan een servicekosten gelijk aan 2% per maand van het verschuldigde bedrag of het wettelijk toegestane maximumbedrag, indien dit minder is.

3.2.1     Betaling via betaalkaart

Als u de Diensten koopt via kredietkaart, debet kaart of een andere betaalkaart (“Betaalkaart”), zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Terugkerende Factureringsautorisatie. Door informatie over de Betaalkaart te verstrekken en in te stemmen met de aankoop van Diensten, machtigt de Klant Revoke (of diens volmachthouder) om automatisch uw Betaalkaart op dezelfde datum van elke kalendermaand (of de dichtstbijzijnde voorafgaande datum, indien er minder dagen in een bepaalde maand zijn) tijdens de Abonnementstermijn in rekening te brengen voor alle kosten die vanaf die datum (indien van toepassing) zijn gemaakt in overeenstemming met het toepasselijke bestelformulier. De Klant erkent en stemt ermee in dat het maandelijks gefactureerde en in rekening gebrachte bedrag kan variëren afhankelijk van het gebruik van de Diensten door de Klant en kan bestaan uit abonnementskosten voor de rest van de toepasselijke factureringsperiode van de Klant en overdrachtskosten van de voorgaande maand.
Vergoedingen voor buitenlandse transacties. De Klant erkent dat voor bepaalde Betaalkaarten de uitgever van de Betaalkaart van de Klant een buitenlandse transactievergoeding of andere kosten in rekening kan brengen.
Ongeldige Betaling. Indien een betaling niet succesvol wordt uitgevoerd als gevolg van het verlopen van een Betaalkaart, onvoldoende middelen of andere reden, blijft de Klant verantwoordelijk voor de bedragen die niet aan Revoke zijn overgemaakt en kan Revoke naar eigen goeddunken ofwel (i) de Klant rechtstreeks factureren voor het verschuldigde bedrag, (ii) de Betaalkaart blijven factureren nadat deze door de Klant is bijgewerkt (indien van toepassing) of (iii) de Overeenkomst beëindigen.
Wijziging van de Betaalkaartgegevens. De Klant kan te allen tijde zijn Betaalkaartgegevens wijzigen via het Klantenportaal.
Beëindiging van periodieke facturering. Naast de in deze Overeenkomst uiteengezette beëindigingsrechten kan de Klant de Abonnementstermijn beëindigen door een kennisgeving van niet-verlenging te sturen naar info@Revoke.id in overeenstemming met artikel 3.1 (Abonnementstermijn en Verlenging) door beëindiging via de Portal, met ingang van het einde van de huidige Abonnementstermijn.
Betaling van Openstaande Vergoedingen. Bij beëindiging of het verstrijken van de Abonnementstermijn brengt Revoke via de Betaalkaart van de Klant (of factureert de Klant rechtstreeks) kosten in rekening voor eventuele openstaande facturen in verband met het gebruik van de Diensten door de Klant tijdens de Abonnementstermijn.

3.2.2     Schorsing van de dienst.

Indien de betalingsachterstand van de Klant dertig (30) dagen of meer bedraagt, behoudt Revoke zich het recht voor om de toegang van de Klant tot de toepasselijke Dienst (en alle gerelateerde diensten) zonder aansprakelijkheid jegens de Klant op te schorten totdat deze bedragen volledig zijn voldaan. Revoke behoudt zich ook het recht voor om de toegang van de Klant tot de Diensten op te schorten, zonder aansprakelijkheid jegens de Klant, indien het gebruik van de Diensten door de Klant in strijd is met de Algemene Voorwaarden.

4 Prijsbepaling

De prijsbepaling is gebaseerd op het aantal persoonlijke (gebruiker/klant) gegevens waarover de Klant beschikt.

De prijzen zijn als volgt gebaseerd;

 • Minder dan 10.000 persoonlijke gegevens
 • Tussen 10.000 – 99.999 persoonlijke gegevens
 • Tussen 100.000 – 249.999 persoonlijke gegevens
 • Tussen 250.000 – 499.999 persoonlijke gegevens
 • Tussen 500.000 – 999.999persoonlijke gegevens
 • Tussen 1.000.000 – 4.999.999 persoonlijke gegevens
 • Tussen 5.000.000 – 9.999.999 persoonlijke gegevens
 • Meer dan 10.000.000 persoonlijke gegevens

Indien het aantal persoonlijke records binnen een Abonnementstermijn zodanig toeneemt dat de Klant het aantal klanten in hun huidige schijf overschrijdt, worden de prijzen aan het begin van de volgende Abonnementstermijn verhoogd tot die van de nieuwe schijf.
Revoke kan naar eigen goeddunken en te allen tijde de abonnementsgelden voor de abonnementen wijzigen. Elke wijziging van de Abonnementsvergoeding wordt van kracht aan het einde van de op dat moment lopende Factureringscyclus.

5 Beveiliging

Revoke heeft geen toegang tot de gevoelige persoonlijke informatie die door het bedrijf wordt verstrekt; de gegevens worden zodanig versleuteld dat alleen de klant zelf toegang heeft tot de gegevens.
Revoke maakt gebruik van geavanceerde versleutelingsniveaus van gegevens in rust en tijdens het transport, bij het bericht en de transportlaag, inclusief het gebruik van het volgende;

 • Elliptische Curve cryptografie met behulp van Ed25519 en Curve25519 sleutels
 • Verifieerde versleuteling met geassocieerde gegevens (AEAD)
 • Diffie-Hellman sleutel overeenkomst
 • Verzegelde Dozen
 • DNSSEC
 • HTTPS
 • IPSec
 • AES256 Encryptie
 • X509 Certificaten
 • BlakeB Hashing

Meer informatie vindt u in het Revoke Veiligheidsbeleid

6 Uw gebruik van de dienst

U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle activiteiten met betrekking tot uw gebruik van de Dienst. Revoke behoudt de volledige eigendom van de Dienst, inclusief alle intellectuele eigendom daarin. Geen enkel belang of eigendom in de Dienst wordt overgedragen aan de Klant. U mag zich geen toegang eigenen tot informatie (al dan niet in eigendom) van de Dienst, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, of anders dan zoals beschreven in deze Overeenkomst. Door het aanvaarden van deze voorwaarden gaat U ermee akkoord dat u geen handelingen zal ondernemen om het programma aan te passen, te dis-assembleren of te de-compileren om de broncode te verkrijgen van de dienst tenzij in overeenstemming met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen (bedrijfseigen of andere) informatie van de Dienst (anders dan zoals beschreven in deze voorwaarden) verzamelen, kopiëren, delen, verkopen, verspreiden of gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. U gaat ermee akkoord dat de software van tijd tot tijd updates en/of andere extra functies kan downloaden en installeren om de Dienst te verbeteren.

7 Vertrouwelijkheid

U gaat ermee akkoord om alle confidentiële of bedrijfseigen informatie van Revoke vertrouwelijk te behandelen, met inbegrip van technische en zakelijke informatie (“Vertrouwelijke informatie”), en dergelijke informatie alleen te gebruiken voor het uitvoeren van de voorwaarden van deze overeenkomst. U dient ervoor te zorgen dat er geen Vertrouwelijke Informatie wordt vrijgegeven aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U stemt er verder mee in alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en om te voorkomen dat de Vertrouwelijke Informatie publiek wordt gemaakt of deze in de handen van derden valt. U zult geen vertrouwelijke informatie gebruiken, en zult geen enkele derde partij toestaan deze te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Revoke.

8 Garanties en uitdrukkingen

Voor zover wettelijk is toegestaan, wordt de Service geleverd op een “zoals het is”, “zoals beschikbaar” en “met alle fouten” basis, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties, verklaringen of goedkeuringen met betrekking tot (i) de Dienst; (ii) de inhoud van of in relatie tot de Dienst, onze gebruikers of derden; en (iii) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie via de Dienst. Wij garanderen niet dat onze Dienst altijd veilig, beschermd en/of foutloos zal zijn, of dat onze Dienst altijd zonder onderbreking of vertraging zal functioneren. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet instaan voor de juistheid of nauwkeurigheid van de informatie die door individuele betrokkenen wordt verstrekt met betrekking tot de uitoefening van hun rechten op gegevensbescherming.

9 Beperking van aansprakelijkheid

Behalve indien anders wettelijk bepaalt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, directe, indirecte, economische of incidentele schade die al dan niet verband houdt met:

 • De Dienst;
 • De inhoud, informatie en/of gegevens die door ons, gebruikers of derden worden verstrekt;
 • Uw gebruik van (of het niet correct gebruiken van) de Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet verstrekken van correcte accountinformatie of het niet veilig en vertrouwelijk bewaren van uw wachtwoord en/of andere accountgegevens;
 • Verlies, schade of letsel (direct of indirect) door u of iemand anders, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van eigendom, winstderving, verlies van commerciële waarde, verlies van zakelijke reputatie, het missen van kansen, verlies van gegevens, persoonlijk letsel en/of overlijden;
 • Enige relatie tussen u en een derde partij, ook met individuele betrokkenen;
 • Enige actie die wordt ondernomen in verband met een onderzoek door ons of rechtshandhavingsinstanties met betrekking tot het gebruik van de Dienst door u of een andere partij;
 • Enige actie die wordt ondernomen in verband met het auteursrecht of intellectuele eigendom;
 • Enige verstoring, vertraging, fout of nalatigheid in de werking of beëindiging van de Dienst, met inbegrip van elke technologische storing; en/of
 • Eventuele schade aan het mobiele apparaat en/of andere apparatuur of technologie, van u of van een derde partij

10 Schadeloosstelling en schikking

Door in te stemmen met deze Overeenkomst, gaat u ermee akkoord ons schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze beherende leden, aandeelhouders, werknemers, gerelateerde bedrijven, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en leveranciers, van en tegen alle klachten, kosten, lasten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief juridische kosten en honoraria) die voortvloeien uit (i) uw acties, uw gebruik (of misbruik) van de Dienst, uw inbreuk op de Overeenkomst, en/of uw schending van toepasselijke wetgeving; (ii) elke beweerde inbreuk door de Klant, een gebruiker of een derde partij met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten; (iii) elke toegang tot of gebruik van de Dienst door een individuele betrokkene of een derde partij die deze Overeenkomst schendt; of (iv) elke vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming als gevolg van onze verwerking van gegevens in overeenstemming met uw instructies of de instructies van een individuele betrokkene.
In het geval dat zowel u als Revoke betrokken zijn bij juridische procedures die voortvloeien uit de in de vorige paragraaf genoemde omstandigheden, behouden wij ons het recht voor om onze juridische verdediging naar eigen goeddunken af te handelen en om uw medewerking te vragen op elk moment tijdens de uitvoering van onze verdedigingsstrategie. In ieder geval zult u geen enkele vordering vereffenen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

11 Termijn en beëindiging van de overeenkomst

11.1 Termijn.

Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de Ingangsdatum en vervalt op de datum waarop alle Abonnementsvoorwaarden vervallen of eindigen.

11.2 Beëindiging van de overeenkomst wegens Oorzakelijk verband.

Elke partij kan deze Overeenkomst (met inbegrip van alle gerelateerde Bestelformulieren) beëindigen indien (a) de andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op deze Overeenkomst (met inbegrip van het niet betalen van vergoedingen) en er niet in slaagt om dit binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving recht te zetten; (b) een partij de activiteiten staakt zonder opvolger; of (c) een partij bescherming zoekt onder een faillissement, curatele, trustakte, crediteurenakkoord of vergelijkbare procedure, of indien een dergelijke procedure tegen die partij wordt ingesteld (en niet binnen zestig (60) dagen daarna wordt afgewezen). Revoke kan deze overeenkomst (met inbegrip van alle bijbehorende orderformulieren) verder beëindigen om enige andere reden binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving.

11.3 Gevolgen van het beëindigen van de overeenkomst.

Na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant onmiddellijk alle gebruik van en toegang tot alle Diensten (met inbegrip van alle gerelateerde Revoke Technology) staken en alle kopieën van de Documentatie, wachtwoorden of toegangscodes van Revoke en alle andere vertrouwelijke informatie van Revoke die de Klant in zijn bezit heeft verwijderen (of, op verzoek van Revoke, retourneren). Op voorwaarde dat deze Overeenkomst niet is beëindigd wegens schending van de Overeenkomst door de Klant, mag de Klant alle rapporten die vóór de beëindiging van de Dienst zijn geëxporteerd, bewaren voor intern gebruik. De Klant erkent dat hij na beëindiging van de Overeenkomst geen toegang meer heeft tot de Klantgegevens die in de Dienst worden ingevoerd, en dat Revoke dergelijke gegevens, die door Revoke zijn opgeslagen, op elk moment kan verwijderen. Behalve wanneer een exclusief rechtsmiddel is gespecificeerd, zal de uitoefening door een van beide partijen van een rechtsmiddel onder deze Overeenkomst, met inbegrip van beëindiging, geen afbreuk doen aan andere rechtsmiddelen die deze partij op grond van deze Overeenkomst heeft, bij wet of anderszins. Deze Overeenkomst blijft van kracht, zelfs nadat uw gebruik van of toegang tot de Dienst is beëindigd, of wanneer u uw account verwijdert.

12 Geschillenbeslechting

Alle vorderingen en geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van de Dienst zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales. Alle claims onder deze Overeenkomst moeten op individuele basis worden ingediend; collectieve klachten zijn niet toegestaan.

13 Overige

Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank onwettig, nietig of anderzijds on-afdwingbaar wordt bevonden, komen de partijen overeen dat een dergelijke bepaling als afzonderlijk van deze Voorwaarden wordt beschouwd en dat deze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantast. U zult deze Overeenkomst niet overdragen, noch rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen, hetzij vrijwillig, hetzij van rechtswege, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Revoke. Elke voorgenomen overdracht of delegatie door u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Revoke wordt als nietig beschouwd. Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen in het geval van een fusie, overname, overdracht, verkoop van de gehele of een deel van de Dienst, andere activa, of van rechtswege. Deze Overeenkomst, eventuele aanpassingen en alle andere documenten die in deze Voorwaarden worden genoemd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Revoke, en vervangen alle andere eerdere overeenkomsten tussen u en Revoke. Het nalaten van Revoke om de strikte uitvoering van een bepaling van deze Overeenkomst of de strikte naleving ervan af te dwingen, kan op geen enkele wijze worden opgevat als een verklaring van afstand van een bepaling of een van onze rechten.

14 Contacteer ons

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Overeenkomst, of enig ander aspect van de Dienst, neem dan gerust contact met ons op via de volgende contactgegevens: help@revoke.com

App icon - download from the App Store and Google Play

Download Revoke Vandaag

Bescherm jezelf met Revoke en krijg terug controle over uw persoonlijke gegevens.

Download on the App Store - icon Get it on Google Play - icon
Cyber Essentials certified logo

Cyber Essentials gecertificeerd

We nemen beveiliging ernstig en daarom zijn we gekeurd en gecertifieerd om cyberbeveiliging effectief aan te pakken en het risico van internetbedreigingen te beperken.