V0.4 Laatst bijgewerkt: 21 januari 2019

1 Deze voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen uw relatie met de Revoke-service (de “Dienst”) die wordt beheerd door Revoke Limited (“Revoke”, “ons”, “wij”, “we” of “onze”). Revoke is een handelsnaam van Revoke Ltd. (“Revoke”), een bedrijf geregistreerd bij de Jersey Financial Services Commission, Registratienummer 124314.

Deze Voorwaarden vertellen u wie we zijn, hoe we namens u handelen en hoe er een contractuele relatie tussen u en Revoke tot stand komt. Meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens veilig bewaren en waarom u ons hierin kan vertrouwen vindt u in ons privacy- en veiligheidsbeleid. Tenzij anders vermeld, hebben de termen die in deze Voorwaarden worden gebruikt dezelfde betekenis als in ons Privacybeleid.

Door gebruik te maken van de Dienst, bevestigt u dat:

 • U minstens 16 jaar oud bent
 • U deze voorwaarden accepteert
 • U weet dat de Dienst onder licentie valt, en niet verkocht is aan u. Het gebruik van de Dienst kan enkel onder deze Voorwaarden
 • U de Dienst alleen zal gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving
 • Uw accountgegevens alleen juiste informatie bevat, alleen informatie over uzelf en dat u niemand anders dan uzelf vertegenwoordigd
 • U uw accountgegevens en contactgegevens actueel zal houden
 • U uw wachtwoord veilig en vertrouwelijk houdt
 • Er geen enkel partnerschap, joint venture, dienstverband of franchise-relatie met Revoke is bedoeld of gecreëerd door deze Voorwaarden

Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden kan en mag u de Dienst niet gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen goeddunken en eenzijdig te wijzigen door een aangepaste versie van deze voorwaarden uit te brengen. U kunt de laatste versie van deze Voorwaarden altijd bekijken in het hoofdmenu van de Dienst of op onze website. Alle gewijzigde Voorwaarden worden automatisch van kracht vanaf de datum van plaatsing, tenzij anders vermeld. Als u de Dienst blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde Voorwaarden accepteert.

2 Hoe werkt Revoke

Revoke maakt dat u gemakkelijk uw rechten op het gebied van gegevensbescherming kan uit oefenen. Revoke communiceert namens u met organisaties om uw wensen snel en efficiënt uit te voeren. Voor een doeltreffende uitvoering van uw verzoeken en om namens u op te treden, is het noodzakelijk dat Revoke u identificeert aan de hand van een door de overheid uitgegeven foto-ID document (paspoort, rijbewijs of nationaal identiteitsbewijs). Deze informatie wordt zodanig versleuteld dat alleen de aangewezen ontvanger van de informatie deze kan bekijken.

Ons beveiligingsbeleid omvat meer details over onze aanpak van encryptie (we gebruiken de meest geavanceerde niveaus van elliptische curve-encryptie, veiliger dan typische veilige onlinediensten zoals bankieren en gelijkwaardig aan militaire encryptie). Nadat wij u hebben geïdentificeerd, kunnen wij namens u communiceren met organisaties om ervoor te zorgen dat uw rechten worden gerespecteerd en dat verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens worden uitgevoerd.

Wij zullen regelmatig met u communiceren om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw verzoeken. Wij kunnen niet garanderen of en hoe een organisatie op uw verzoek zal reageren. Wij zullen er echter naar streven om organisaties op te volgen met betrekking tot uitstaande verzoeken. Als u niet tevreden bent met het antwoord van de organisatie kan u ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Alle persoonlijke gegevens die bij organisaties worden opgevraagd, worden zodanig versleuteld dat alleen u er toegang toe hebt. Revoke heeft geen toegang tot deze gegevens; de decoderingssleutel wordt op uw telefoon opgeslagen. De informatie die beschikbaar is op de Dienst is alleen bedoelt als algemene informatie en dient niet te worden opgevat als juridisch advies met betrekking tot uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Voor juridisch advies neemt u best contact op met een jurist of advocaat.

3 Machtiging

Door het accepteren van deze Voorwaarden geeft u Revoke toestemming om namens u te handelen zoals beschreven in deze Voorwaarden (“Machtiging”). Deze volmacht wordt opgenomen in een standaardbrief die naar bedrijven wordt gestuurd wanneer wij namens u communiceren. Revoke zal alleen namens u handelen om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen, en dit alleen op uw verzoek. Wanneer u aangeeft dat u uw rechten op het gebied van gegevensbescherming bij een bepaalde organisatie wilt uitoefenen, zal Revoke namens u met die organisatie communiceren. Voorbeelden van communicatie zijn onder meer (maar niet beperkt tot):

 • Het verzenden van een volmacht waarin wordt bevestigd dat Revoke namens u optreedt om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen
 • Het specificeren van uw voorkeuren met betrekking tot marketingcommunicatie
 • Het opvragen van gegevens bij organisaties
 • Het verzoeken aan organisaties om uw gegevens te verwijderen

Wij zullen nooit namens u vragen om gegevens te verwijderen vooraleer u de mogelijkheid hebt gehad om te controleren welke gegevens er zullen worden verwijderd. Om het opruimen van uw digitale verleden te vergemakkelijken en om te voorkomen dat we namens u contact opnemen met organisaties waarmee u geen eerdere relatie zou hebben gehad, stelt Revoke standaardvoorkeuren voor u in, gebaseerd op vragen die u beantwoordt. Autoverhuurbedrijven zullen bijvoorbeeld niet in uw voorkeurinstellingen worden opgenomen als u geen rijbewijs registreert. U kunt uw voorkeuren echter op elk moment wijzigen en ervoor kiezen om individueel of in bulk (per bedrijfscategorie) contact op te nemen met bedrijven. Wanneer Revoke nieuwe bedrijven aan de database toevoegt, zult u voor deze ook uw toestemming moeten geven voordat wij namens u contact met hen kunnen opnemen.

4 Veiligheid

Revoke is veilig dankzij zijn uniek ontwerp. Alle Persoonsgegevens worden versleuteld in rust en tijdens het gegevenstransport, op het niveau van de bericht- en transportlaag. Revoke gebruikt geavanceerde Elliptic Curve encryptiemethoden om ervoor te zorgen dat zelfs wij geen toegang hebben tot de Persoonsgegevens die u door bedrijven worden toegestuurd nadat wij namens u een verzoek om toegang hebben ingediend. Alleen u heeft toegang tot deze gegevens dankzij de persoonlijke sleutel die op uw telefoon is opgeslagen. Persoonlijke informatie die u aan een organisatie verschaft en die dient om u te identificeren als de rechthebbende kan alleen door de beoogde ontvanger worden ontgrendeld. Deze gegevens worden beschermd dankzij een eenmalig wachtwoord dat de ontvanger moet invoeren om te bevestigen dat zij de beoogde ontvanger van uw verzoek zijn.
U kunt meer lezen over onze aanpak van beveiliging in het Veiligheidsbeleid van Revoke.

5 Privacy

Revoke hecht veel waarde aan gegevensbescherming en uw rechten; transparantie en privacy staan centraal in de moraal van Revoke.
Meer informatie over het standpunt van Revoke over privacy vindt u in ons privacybeleid.

6 Betaling voor de dienst

We bieden de mogelijkheid aan om u te abonneren op onze diensten. U kan deze aanschaffen via de in-app aankoop optie. (De betaling verloopt via de Apple App store of Google Play Store waar u de applicatie oorspronkelijk hebt gedownload)

Aankopen en abonnementen zijn niet terugbetaalbaar.

7 Uw gebruik van de Dienst

U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle activiteiten met betrekking tot uw gebruik van de Dienst. U mag geen (bedrijfseigen of andere) informatie van de Dienst (anders dan zoals beschreven in deze voorwaarden) verzamelen, kopiëren, delen, verkopen, verspreiden of gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Door het aanvaarden van deze voorwaarden gaat U ermee akkoord dat u geen handelingen zal ondernemen om het programma aan te passen, te dis-assembleren of te de-compileren om de broncode te verkrijgen van de dienst tenzij in overeenstemming met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is mogelijk dat u toegang kan verkrijgen tot andere websites vanuit de Dienst. Deze Voorwaarden zijn echter niet van toepassing op uw web-activiteit buiten de Dienst. Voor zover het gebruik van de Dienst het aanvaarden van algemene voorwaarden van derden vereist, zal u zich aan dergelijke voorwaarden dienen te houden. U gaat ermee akkoord dat de software van tijd tot tijd updates en/of andere extra functies kan downloaden en installeren om de werking van de Dienst te verbeteren.

8 Garanties en uitdrukkingen

Voor zover wettelijk is toegestaan, wordt de Service geleverd op een “zoals het is”, “zoals beschikbaar” en “met alle fouten” basis, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties, verklaringen of goedkeuringen met betrekking tot (i) de Dienst; (ii) de inhoud van of in relatie tot de Dienst, onze gebruikers of derden; en (iii) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie via de Dienst. Wij garanderen niet dat onze Dienst altijd veilig, beschermd en/of foutloos zal zijn, of dat onze Dienst altijd zonder onderbreking of vertraging zal functioneren.

9 Beperking van aansprakelijkheid

Behalve indien anders wettelijk bepaalt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, directe, indirecte, economische of incidentele schade die al dan niet verband houdt met:

 • De Dienst;
 • De inhoud, informatie en/of gegevens die door ons, gebruikers of derden worden verstrekt;
 • Uw gebruik van (of het niet correct gebruiken van) de Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet verstrekken van accurate accountinformatie of het niet veilig en vertrouwelijk bewaren van uw wachtwoord en/of andere accountgegevens;
 • Verlies, schade of letsel (direct of indirect) door u of iemand anders, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van eigendom, winstderving, verlies van commerciële waarde, verlies van zakelijke reputatie, het missen van kansen, verlies van gegevens, persoonlijk letsel en/of overlijden;
 • Iedere relatie tussen u en een derde partij, inclusief de relatie met bedrijven waarmee wij namens u contact opnemen in het kader van de uitoefening van uw individuele rechten op het gebied van gegevensbescherming;
 • Elk vertrouwen dat door u wordt gesteld op de volledigheid, nauwkeurigheid of het bestaan van enige reclame, of als gevolg van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens reclame op de Dienst verschijnt;
 • Elke actie die wordt ondernomen in verband met een onderzoek door ons of rechtshandhavingsinstanties met betrekking tot het gebruik van de Dienst door u of een andere partij;
 • Elke actie die wordt ondernomen in verband met het auteursrecht of intellectuele eigendom;
 • Elke verstoring, vertraging, fout of nalatigheid in de werking of beëindiging van de Dienst, met inbegrip van elke technologische storing; en/of
 • Eventuele schade aan het mobiele apparaat van u of van een derde partij en/of andere apparatuur of technologie.

10 Schadeloosstelling en schikkingen

Door in te stemmen met deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord ons schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ons management, aandeelhouders, werknemers, verwante bedrijven, filialen, licentiegevers en leveranciers, van en tegen alle klachten, kosten, lasten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van juridische kosten) die voortvloeien uit uw acties, uw gebruik (of misbruik) van de Dienst, uw inbreuk op de Voorwaarden, en/of uw schending van toepasselijke wetgeving.
In het geval dat zowel u als Revoke betrokken zijn bij juridische procedures die voortvloeien uit de in de vorige paragraaf genoemde omstandigheden, behouden wij ons het recht voor om onze juridische verdediging naar eigen goeddunken af te handelen en om uw medewerking te vragen op elk moment tijdens de uitvoering van onze verdedigingsstrategie. In ieder geval zult u geen enkele vordering vereffenen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

11 Beëindiging van de overeenkomst

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw gebruik van of toegang tot de Dienst en/of uw account te beëindigen.
U kunt uw account te allen tijde verwijderen via het menu in de Revoke app. Nadat u de verwijdering van uw account hebt geselecteerd en deze gedurende een periode van drie (3) weken inactief blijft, wordt de account permanent verwijderd. Na verwijdering kunnen bepaalde gegevens door ons worden bewaard, zoals beschreven in ons Privacy beleid.
Deze Voorwaarden blijven ook na beëindiging van uw gebruik van of toegang tot de Dienst van kracht, of na het verwijderen van uw account.

12 Geschillenbeslechting

Alle vorderingen en geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en de toegang tot of het gebruik van de Dienst zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales. Alle claims onder de Voorwaarden moeten op individuele basis worden ingediend; collectieve klachten zijn niet toegestaan.

13 Overige

Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank onwettig, nietig of anderzijds on-afdwingbaar wordt bevonden, komen de partijen overeen dat een dergelijke bepaling als afzonderlijk van deze Voorwaarden wordt beschouwd en dat deze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantast. U zult deze Voorwaarden niet overdragen, noch rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen, hetzij vrijwillig, hetzij van rechtswege, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Revoke. Elke voorgenomen overdracht of delegatie door u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Revoke wordt als nietig beschouwd. Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen in het geval van een fusie, overname, overdracht, verkoop van de gehele of een deel van de Dienst, andere activa, of van rechtswege. Deze Voorwaarden, eventuele aanpassingen en alle andere documenten die in deze Voorwaarden worden genoemd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Revoke, en vervangen alle andere eerdere overeenkomsten tussen u en Revoke. Het nalaten van Revoke om de strikte uitvoering van een bepaling van deze Voorwaarden of de strikte naleving ervan af te dwingen, kan op geen enkele wijze worden opgevat als een verklaring van afstand van een bepaling of een van onze rechten.

14 Aanvullende voorwaarden voor Apple iOS

De aanvullende voorwaarden in dit artikel 14 zijn van toepassing wanneer de Dienst is geïnstalleerd op een iOS Apple apparaat.
Deze Voorwaarden zijn een overeenkomst tussen u en Revoke en niet met Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor deze Dienst en/of de inhoud ervan. Wij verlenen u een niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken enkel en alleen voor producten/ toestellen van het Apple merk waarvan u eigenaar bent of waarover u wettelijk mag beschikken, en zoals toegestaan door de gebruiksregels in de Servicevoorwaarden van de App Store, met dien verstande dat de Dienst toegankelijk is voor en gebruikt kan worden door andere accounts die met u verbonden zijn via Family Sharing of volumeaankopen. Apple is op geen enkele wijze verplicht om enige onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Dienst te leveren. In het geval dat de Dienst niet voldoet aan enige geldende garantie, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen en zal Apple de aankoopprijs van de Dienst aan u terugbetalen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Dienst. Apple is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van claims van u of derden met betrekking tot de Dienst of uw bezit en/of gebruik van de Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) claims dat de Dienst niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten; en (iii) claims die voortvloeien uit de bescherming van consumenten of soortgelijke wetgeving. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken, verdedigen, afhandelen en afwikkelen van vorderingen betreffende inbreuken op intellectueel eigendom van derden. U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarop een embargo van de Amerikaanse overheid van toepassing is of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als “terroristisch ondersteunend” land; en (ii) u niet voorkomt op een lijst van verboden partijen van de Amerikaanse overheid. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn derden-begunstigden van deze Voorwaarden en wanneer u deze Voorwaarden aanvaardt, heeft Apple het recht (en wordt Apple geacht dit recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden tegen u als derde partij-begunstigde af te dwingen.

15 Contacteer ons

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Voorwaarden, of enig ander aspect van de Dienst, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens: help@revoke.com

App icon - download from the App Store and Google Play

Download Revoke Vandaag

Bescherm jezelf met Revoke en krijg terug controle over uw persoonlijke gegevens.

Download on the App Store - icon Get it on Google Play - icon
Cyber Essentials certified logo

Cyber Essentials gecertificeerd

We nemen beveiliging ernstig en daarom zijn we gekeurd en gecertifieerd om cyberbeveiliging effectief aan te pakken en het risico van internetbedreigingen te beperken.