Revoke is evolving. Whilst we transition, please note that some pages and information may be outdated.

Frequently Asked Questions

Can't find what you're looking for?

Email us at help@revoke.com.

GDPR - AVG

GDPR – AVG Veelgestelde vragen

 

Waar staat GDPR – AVG voor? 

In het Engels: General Data Protection Regulation.

In het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat is de GDPR? 

De GDPR is een EU-wetgeving die door het Europees Parlement is aangenomen.

Wat is de GDPR-wet? 

De kern van de GDPR-wet is een nieuwe reeks regels die bedoeld zijn om personen in de EU meer controle te geven over hun persoonsgegevens.

Is de GDPR-wetgeving? 

Ja.

Sinds wanneer is de GDPR van kracht? 

25 mei 2018.

Wat was er voor de GDPR?

De GDPR vervangt de EU-gegevensbeschermingsrichtlijn van 1995 en treedt in werking op 25 mei 2018. Het vervangt ook de Wet bescherming persoonsgegevens uit 2001 (Nederland).

Wat betekent GDPR? 

Het is een nieuwe set regels die op 25 mei 2018 in werking is getreden en die tot doel heeft het eenvoudiger te maken voor mensen om te controleren hoe bedrijven hun persoonlijke gegevens gebruiken.

Wat gebeurt er als een bedrijf niet binnen 30 dagen reageert? 

Als een bedrijf zijn verplichtingen uit hoofde van de GDPR niet nakomt, kan het worden onderworpen aan een administratieve boete van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet van de onderneming, afhankelijk van wat het hoogste is. De regelgevende instanties zullen bij het bepalen van de hoogte van de geldboete rekening houden met een aantal factoren, waaronder de aard, de ernst en de duur van de inbreuk; de hoogte van de door individuele personen geleden schade; en eventuele maatregelen die de organisatie heeft genomen om de door individuele personen geleden schade te verzachten.

Regelgevende instanties zullen ook de mogelijkheid hebben om een breed scala aan sancties op te leggen, waaronder specifieke nalevingsbevelen en een verbod op de verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast kunnen organisaties die de GDPR schenden, worden onderworpen aan particuliere vorderingen tot schadevergoeding door particulieren of consumentenbeschermingsorganisaties namens particulieren.