V0.7 Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2020 r

O Aplikacji Revoke

Usługa Revoke („Usługa”) obsługiwana jest przez Revoke Ltd. („Revoke”, „nas”, „my” lub „nasz”) ”, spółkę zarejestrowaną w Jersey Financial Services Commission, numer rejestracyjny 124314.

Niniejsze Warunki („Warunki” lub „Umowa”) mają zastosowanie do firm, które subskrybują nasze płatne Usługi (tj. Revoke Automated i Revoke Automated Plus). Nie mamy żadnych warunków dotyczących naszych bezpłatnych usług dla organizacji (mianowicie Revoke Data Management i Revoke Data Management Plus). Wyjaśniamy to szerzej w następnym punkcie 1.1.

1.1    Revoke Bezpłatne Usługi

Nie mamy żadnego Regulaminu dotyczącego Revoke Data Management i Revoke Data Management Plus. Oferujemy dostęp do naszej usługi, w tym do bezpiecznego portalu Inspektora ochrony danych, na zasadzie „tak jak jest” w celu ułatwienia odpowiedzi na prośby o dostęp do danych. Oczekujemy, że będziesz postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami w Twojej jurysdykcji (w tym RODO, CCPA i / lub innymi, stosownie do przypadku) w związku z korzystaniem z Usługi.

Nasz bezpieczny portal Inspektora ochrony danych umożliwia przesyłanie wymaganych informacji do podmiotu danych, który reprezentujemy, w zaszyfrowany, bezpieczny sposób. Nie możemy przeglądać ani modyfikować żadnych danych przekazanych przez Ciebie podmiotowi danych za pośrednictwem naszego Serwisu.

Wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności. Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z Revoke Data Management Plus, wymagamy od Ciebie niektórych danych osobowych, w tym dowodu tożsamości ze zdjęciem, aby Cię zidentyfikować i zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych konsumentów. Zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub skargi dotyczące Usługi, skontaktuj się z nami za pośrednictwem następujących danych kontaktowych: help@revoke.com lub 0208 158 8902

Pozostała część niniejszego Regulaminu (pkt 1.2–12) nie ma zastosowania do naszych bezpłatnych usług.

1.2    Revoke Usługi Płatne

Przed skorzystaniem z Usługi jako klient płatny musisz („Klient” lub „Ty”) zaakceptować niniejszy Regulamin, który reguluje Twoje relacje z nami. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usługi lub korzystasz z niej w imieniu swojej firmy, musisz być upoważniony do zaakceptowania niniejszej Umowy w imieniu swojej firmy, a wszelkie odniesienia do Ciebie lub Klienta odnoszą się do Twojej firmy.

Korzystając z naszego oprogramowania online jako produktów i usług oraz innych usług świadczonych przez Revoke za pośrednictwem formularza online („Formularz zamówienia”), zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich regulaminów, warunków i powiadomień zawartych lub wymienionych w niniejszym Regulaminie, w tym w Regulaminie o przetwarzaniu danych i Polityce Prywatności. Ponadto zgadzasz się, że:

 • Usługa jest licencjonowana, a nie sprzedawana, do użytku wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu;
 • Będziesz korzystać z Usługi tylko zgodnie z niniejszą Umową i zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Dane Twojego konta będą zawierać tylko dokładne informacje;
 • Będziesz aktualizować dane swojego konta i dane kontaktowe;
 • Twoje hasło będzie bezpieczne i poufne;
 • Niniejsza Umowa nie przewiduje ani nie tworzy relacji agencyjnych, partnerskich, joint venture, zatrudnienia ani franczyzobiorców z Revoke;

 

Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, nie możesz korzystać z Usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według własnego uznania, publikując zmienioną wersję w Serwisie. Zawsze możesz zobaczyć najnowszą wersję niniejszego Regulaminu w głównym menu Serwisu lub na naszej stronie internetowej. Wszystkie zmienione Regulaminy obowiązują automatycznie od daty opublikowania, chyba że zaznaczono inaczej.

2    Opis usługi

„Usługa” obejmuje:

 • Indywidualna identyfikacja konsumenta
 • Zarządzanie preferencjami ochrony danych klientów
 • Zarządzanie komunikacją między konsumentami a organizacjami
 • Interfejsy API dla organizacji do integracji z Usługą
 • Wtyczki do integracji organizacyjnej z Usługą

Revoke zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi lub dowolnej ich funkcji lub funkcjonalności w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa, tytuł i udział w Serwisie pozostają i należą wyłącznie do Revoke.

W związku z powyższym świadczeniem Usługi, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w Twoim imieniu obowiązuje regulamin Umowy o Przetwarzaniu Danych między Revoke a Klientem.

Wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Informacje dostępne w Serwisie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich interpretować jako porady prawnej ani na nich polegać, czy to w związku z prawem o ochronie danych, czy w inny sposób. Aby uzyskać poradę prawną, skontaktuj się z wykwalifikowanym prawnikiem.

3    Bezpieczeństwo

Revoke nie może uzyskać dostępu do poufnych danych osobowych dostarczonych przez Firmę; dane są szyfrowane w taki sposób, że tylko sam klient może uzyskać dostęp do danych.

Revoke wykorzystuje zaawansowane poziomy szyfrowania danych w spoczynku i podczas przesyłania w warstwie wiadomości i transportu, w tym wykorzystanie następujących elementów;

 • Kryptografia Krzywej Eliptycznej za pomocą klawiszy Ed25519 i Curve25519
 • Uwierzytelnione szyfrowanie z powiązanymi danymi (AEAD)
 • Kluczowa umowa Diffiego-Hellmana
 • Sealed Boxes
 • DNSSEC
 • HTTPS
 • IPSec
 • Szyfrowanie AES256
 • Certyfikaty X509
 • BlakeB Hashing

Więcej informacji można znaleźć w Polityce bezpieczeństwa Revoke.

4   Twoje korzystanie z usługi

Zgadzasz się, że będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z korzystaniem z Usługi.

Revoke zachowuje pełną własność Usługi, w tym całą własność intelektualną w niej, a żadne udziały ani własność Usługi nie są przenoszone na Klienta. Nie możesz uzyskiwać dostępu, zbierać ani wykorzystywać informacji z Usługi, zastrzeżonych lub w inny sposób, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody lub w sposób inny niż określony w niniejszej Umowie.

Akceptując niniejszy Regulamin, zgadzasz się, że nie będziesz modyfikować, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, dystrybuować, tworzyć dzieł pochodnych, rekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani podejmować prób wydobycia kodu źródłowego z Usługi, chyba że zgodnie z naszą wyraźną uprzednią pisemną zgodą. Nie będziesz korzystać z Usługi w jakikolwiek nieautoryzowany sposób, w tym między innymi przez wkroczenie lub obciążenie przepustowości sieci.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu oprogramowanie może pobierać i instalować aktualizacje i / lub inne funkcje dodatkowe w celu ulepszenia Usługi.

5   Poufność

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji poufnych lub zastrzeżonych Revoke, w tym informacji technicznych i biznesowych („Informacje Poufne”), oraz do wykorzystywania takich informacji wyłącznie w celu wykonania Regulaminu niniejszej Umowy.

Użytkownik zapewni, że żadne Informacje Poufne nie zostaną ujawnione żadnej stronie trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Ponadto zgadzasz się podjąć wszelkie kroki, które są uzasadnione w celu ochrony poufności Informacji Poufnych i zapobiegania przedostaniu się Informacji Poufnych do domeny publicznej lub w ręce osób trzecich.

Nie będziesz używać i nie pozwolisz żadnej osobie trzeciej na wykorzystanie Informacji poufnych bez uprzedniej pisemnej zgody Revoke.

6    Gwarancje i oświadczenia

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Usługa jest świadczona na zasadzie „taka, jaka jest”, „jak dostępna” i „ze wszystkimi wadami”, bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, oświadczeń ani poparcia dla (i) Usługi; (ii) treści dotyczących lub w związku z Usługą, naszymi użytkownikami lub stronami trzecimi; oraz (iii) bezpieczeństwa związanego z przesyłaniem informacji za pośrednictwem Usługi.

Nie gwarantujemy, że nasza usługa będzie zawsze bezpieczna, zabiezpieczona i / lub wolna od błędów, ani że nasza usługa będzie zawsze działać bez zakłóceń i opóźnień.

Nie ponosimy odpowiedzialności i nie możemy zagwarantować poprawności lub dokładności informacji przekazywanych przez osoby, których dane dotyczą, w związku z wykonywaniem ich praw do ochrony danych.

7   Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo, nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi za bezpośrednie, pośrednie, ekonomiczne, przykładowe, karne, specjalne, przypadkowe lub wynikowe straty lub szkody, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z:

 • Usługą;
 • Treścią, informacjami i / lub danymi dostarczonymi przez nas, użytkowników lub osoby trzecie;
 • Twoim korzystaniem z Usługi (lub niemożnością korzystania z niej), w tym między innymi niedostarczeniem dokładnych informacji o koncie lub niezachowaniem przez Ciebie hasła i / lub innych szczegółów konta w sposób bezpieczny i poufny;
 • Wszelkimi strRevokei, szkodami lub obrażeniami (powstałymi bezpośrednio lub pośrednio) przez Ciebie lub kogokolwiek innego, w tym między innymi utratą własności, utratą zysków, utratą wartości firmy, utratą reputacji biznesowej, utratą możliwości, utratą danych, śmierć i / lub obrażeniami ciała;
 • Wszelkimi relacjami między Tobą a osobą trzecią, w tym z osobami, których dane dotyczą;
 • Wszelkimi działaniami podjętymi w związku z dochodzeniem prowadzonym przez nas lub organami ścigania w związku z korzystaniem z Usługi przez użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę;
 • Wszelkimi działaniami podejmowanymi w związku z prawami autorskimi lub innymi właścicielami własności intelektualnej;
 • Wszelkimi zakłóceniami, opóźnieniami, błędami lub zaniechaniami w działaniu lub zakończeniu Usługi, w tym wszelkimi awariami technologicznymi; i / lub
 • Wszelkimi uszkodzeniami urządzenia mobilnego użytkownika lub strony trzeciej i / lub innego sprzętu lub technologii.

8    Odszkodowanie i ugoda

Zgadzając się na niniejszy Regulamin, zobowiązujesz się do zwolnienia nas z odpowiedzialności, obrony i zabezpieczenia, w tym między innymi członków zarządzających, akcjonariuszy, pracowników, spółek dominujących lub powiązanych firm, podmiotów powiązanych, licencjodawców i dostawców, od i przeciwko jakichkolwiek i wszystkich reklamacji, obciążen, szkód, strat, kosztów, zobowiązan i wydatków (w tym opłat prawnych i kosztów) wynikających z Twoich działań, korzystania z (lub niewłaściwego użytkowania) Usługi, naruszenia warunków i / lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa .

W przypadku, gdy oba Ty, jak i Revoke jesteście zaangażowani w postępowanie sądowe dostępne w sytuacjach, w których są zawarte akapity, zastrzegamy sobie prawo do postępowania z naszą obroną prawną przy użyciu funkcji oceny i współpracy W każdym przypadku nie rozstrzygnięcia żadnego roszczenia bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

9    Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

9.1    Rozwiązanie umowy z przyczyn.

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę (w tym wszystkie powiązane Formularze Zamówień), jeśli druga strona (a) nie usunie żadnego istotnego naruszenia niniejszej Umowy (w tym braku uiszczenia opłat) w ciągu trzydziestu (30) dni od pisemnego powiadomienia; (b) zaprzestanie działalności bez następcy; lub (c) dochodzi ochrony w ramach jakiegokolwiek bankructwa, zarządu komisarycznego, umowy powierniczej, układu wierzycieli, układu lub porównywalnego postępowania, lub jeżeli takie postępowanie zostanie wszczęte przeciwko tej stronie (i nie zostanie umorzone w ciągu sześćdziesięciu (60) dni później).

Revoke może rozwiązać niniejszą Umowę (w tym wszystkie powiązane Formularze Zamówień) z dowolnego innego powodu w ciągu 30 dni od pisemnego powiadomienia.

9.2    Skutek wypowiedzenia.

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy Klient natychmiast zaprzestanie korzystania z wszelkich Usług i dostępu do nich (w tym wszelkich powiązanych Cofnięć) i dostępu do nich oraz usunie (lub, na żądanie Revoke, zwróci) wszelkie kopie Dokumentacji, wszelkie hasła i kody dostępu Revoke oraz wszelkie inne posiadane Informacje Poufne Revoke. O ile niniejsza Umowa nie została rozwiązana z powodu naruszenia przez Klienta, Klient może zachować i wykorzystywać wewnętrznie kopie wszystkich raportów wyeksportowanych z Usługi przed rozwiązaniem. Klient przyjmuje do wiadomości, że po wypowiedzeniu nie będzie miał dalszego dostępu do jakichkolwiek danych klienta wprowadzanych do Usługi oraz że Revoke może usunąć wszelkie dane, które mogły być przechowywane przez Revoke w dowolnym momencie. Z wyjątkiem przypadków, w których określono wyłączne zadośćuczynienie, wykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek zadośćuczynienia na podstawie niniejszej Umowy, w tym wypowiedzenie umowy, nie będzie miało wpływu na jakiekolwiek inne zadośćuczynienie, jakie przysługuje jej na mocy niniejszej Umowy, na mocy prawa lub w inny sposób.

Niniejsza Umowa pozostanie w mocy nawet po zakończeniu korzystania lub dostępu do Usługi lub usunięciu konta.

10    Rozstrzyganie sporów

Wszelkie roszczenia i spory wynikające z niniejszej Umowy oraz dostępu do Usługi lub korzystania z niej podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy muszą być zgłaszane indywidualnie; akcje grupowe są niedozwolone.

11    Inne

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niemożliwe do wyegzekwowania, strony zgadzają się, że takie postanowienie zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od niniejszej Umowy i nie wpłynie na ważność i wykonalność innych pozostałych postanowień.

Nie będziesz dokonywać cesji niniejszej Umowy, ani nie będziesz dokonywać cesji żadnych praw, ani dokonywać cesji dotyczących żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, dobrowolnie lub z mocy prawa, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Revoke. Wszelkie domniemane cesje lub przenoszenia wierzytelności lub inne prawne przenoszenia bez odpowiedniej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Revoke będą uważane za nieważne.

Możemy scedować wszelkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w związku z fuzją, przejęciem, przeniesieniem, sprzedażą całości lub części Usługi lub innych aktywów, bądź z mocy prawa lub w inny sposób.

Niniejsza Umowa, wszelkie zawarte w niej zmiany oraz wszelkie inne dokumenty wymienione w niniejszych Warunkach stanowią całość umowy między Klientem a firmą Revoke i zastępują wszelkie inne wcześniejsze umowy między Klientem a firmą Revoke.

Nasz brak nalegania lub egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie interpretowany w żaden sposób jako zrzeczenie się któregokolwiek postanowienia lub któregokolwiek z naszych praw.

12    Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek innego aspektu Usługi, skontaktuj się z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:

help@revoke.com lub 0208 158 8902

 

App icon - download from the App Store and Google Play

Pobierz Revoke Dzisiaj

Zacznij się chronić dzięki Revoke i odzyskaj kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Download on the App Store - icon Get it on Google Play - icon
Cyber Essentials certified logo

Certyfikat Cyber Essentials

Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa, dlatego zostaliśmy oceniani i certyfikowani za skuteczne zajmowanie się cyberbezpieczeństwem i ograniczanie ryzyka związanego z zagrożeniami internetowymi.